ارتباط با نماینده

برای برقراری ارتباط با نماینده مردم جهت طرح مشکلات، پیشنهادات، انتقادات و یا ارسال نامه از فرم ارتباطی زیر استفاده کنید.همچنین می توانید نامه و یا مدارک تصویری و فایلی خود را در زیر ارسال نمایید

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB | فرمت های عکس و PDF مجاز است.

لطفا صبر کنید