حضور مشاور وزیر وریاست صندوق رفاه دانشجویان در گناباد

با پیگیری های مهندس بنائی و پیرو جلسه مورخه ۹۵/۱۱/۲۵ سفر جناب آقای مهندس یزدانمهر مشاور محترم وزیر و ریاست صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری به شهرستان گناباد محقق شد و ایشان ظهر امروز (۹۶/۳/۳۰) وارد شهرستان گناباد شدند و از ساختمان های مرکز آموزش عالی بازدید و سپس در جلسه شورای اداری شرکت کردند

 

تصاویر: